Per 7-12-2021

M&M Containerservice B.V., statutair gevestigd te Wijchen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 50123734 en kantoorhoudende te Weurt.

Contactgegevens
M&M Containerservice B.V.
Christiaan Huijgensstraat 22
6603 BC Wijchen
Telefoonnummer: 024-6454680
BTW nummer: NL822558142.B01
IBAN: NL80RABO0373469179

M&M Containerservice B.V. is een bedrijf dat actief in de afvalbranche.
In deze verklaring wordt beschreven hoe M&M Containerservice B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

M&M Containerservice B.V. en haar medewerkers zijn zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Onze handelswijze is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacy Verklaring informeren wij u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. M&M Containerservice B.V., gevestigd te Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
M&M Containerservice B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en de eventuele totstandkoming van een overeenkomst en de uitvoering daarvan. Wanneer u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een aanbieding te verstrekken. Wanneer u deze aanbieding accepteert gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen leveren en te factureren. Wanneer u een (potentiële) leverancier van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen voor informatie en afstemming, een passende offerte op te vragen en bij totstandkoming van een overeenkomst u te kunnen betalen.

Gegevens die worden verwerkt:
• Emailadres;
• NAW gegevens;
• Telefoonnummer;
• Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag
Voor het aanbieden, verkopen en leveren van onze diensten en producten is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Voor het vastleggen en factureren van de verkopen in de financiële administratie is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Voor het opvragen van informatie over een product of dienst, voor het plaatsen van opdrachten of orders, voor vragen over de levering en het betalen voor het geleverde product of dienst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

M&M Containerservice B.V. gebruikt persoonsgegevens voor:
• opvolging offertes;
• versturen informatie via email of post;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
• relatiebeheer;
• debiteuren- en crediteurenadministratie;
• het bepalen van de strategie en beleid;
• marketingdoeleinden o.a. social media.

Bewaarplicht
M&M Containerservice B.V. hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Het kan zijn dat dat er contractueel een langere termijn wordt overeengekomen (bijvoorbeeld garantie),dan zullen wij deze termijn hanteren.

Direct Marketing
M&M Containerservice B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden
M&M Containerservice B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden behalve op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon of het uitvoeren van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of op basis van wettelijke verplichtingen. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de uitgangspunten van de AVG worden verwerkt. M&M Containerservice B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
M&M Containerservice B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw eventuele gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging
M&M Containerservice B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

Inzage in uw gegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens M&M Containerservice B.V. van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover M&M Containerservice B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van
uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke
beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop M&M Containerservice B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons middels onderstaande gegevens zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Contact
R. van Gaalen heeft de rol Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via
r.vangaalen@menmcontainerservice.nl of telefoonnummer: 024-6454680.