Algemene Voorwaarden
M&M Containerservice B.V.
(A&T Containers) per 01-11-2017


HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatie:
De constatering van de Opdrachtnemer dat de aard en de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met die welke zijn overeengekomen, en waartoe opdrachtnemer vergund is conform haar vigerende acceptatievoorwaarden

Afvalstoffen:
Alle door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter uitvoering van werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AVC:
De Algemene Vervoerscondities 1983, zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Be- of verwerkingsinrichting:
De inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of worden verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op- of overgeslagen.

Inzamelmiddel:
Een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen
(hulpmiddelen om afvalstoffen op te bulken).

Opdrachtgever:
Degene tot wie de Opdrachtnemer een aanbieding richt, degene voor wie de Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of laat verrichten, elk andere wederpartij bij enige overeenkomst met de Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer:
Degene die diensten verleent aan de Opdrachtgever en/of producten levert aan de Opdrachtgever.

Partijen:
De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Werkzaamheden:
Alle activiteiten die de Opdrachtnemer in de uitoefening van haar onderneming uitvoert waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, op- en overslag van (afval)stoffen, aanneming van werk, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen van inzamelmiddelen etc.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met de Opdrachtnemer.
2.2 Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met de Opdrachtnemer.

3. Omschrijving afvalstoffen, monsterneming en analyse
3.1 De Opdrachtnemer doet niet eerder een aanbieding aan de Opdrachtgever voor werkzaamheden dan nadat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een duidelijke omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen heeft verstrekt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste omschrijving van de afvalstoffen. Indien achteraf blijkt dat de afvalstoffen afwijken van deze omschrijving zijn de gevolgen hiervan geheel voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.
3.2 Alvorens een aanbod te doen kan de Opdrachtnemer verlangen dat monsters van de afvalstoffen worden genomen ten einde deze te (doen) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de in het voorgaande lid bedoelde omschrijving zijn en voorts tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een overeenkomst met betrekking tot de afvalstoffen tot stand komt.
3.3 Naar keuze van de Opdrachtnemer kunnen monsterneming en analyse plaatsvinden op één van de volgende manieren:
3.3a De Opdrachtgever verleent een daartoe door de Opdrachtnemer aangewezen persoon toegang tot de afvalstoffen ten behoeve van het nemen van monsters. De Opdrachtgever en de persoon die de monsters neemt voorzien de monsters van een dagtekening van de monsterneming en van hun handtekening. De monsters worden aan de Opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde in handen gesteld voor analyse; of 3.3b De Opdrachtgever zendt de Opdrachtnemer het door deze gevraagde aantal monsters van de afvalstoffen, voorzien van de dagtekening van de monsterneming, een korte omschrijving van de afvalstoffen en de handtekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op diens verzoek schriftelijk informeren over de uitkomst
van de analyse.

4. Het aanbod
4.1 Indien de Opdrachtnemer bereid is de werkzaamheden te verrichten, doet hij daartoe zo spoedig mogelijk een schriftelijk aanbod aan de Opdrachtgever. In dit aanbod wordt in ieder geval de prijs waartegen de Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden bereid is, vermeld onder vermelding van eventuele bijzondere heffingen of toeslagen.
4.2 Tenzij anders vermeld is het door de Opdrachtnemer verstrekte aanbod vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening ervan.

5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand, doordat de Opdrachtgever een aanbod van de Opdrachtnemer aanvaardt: welke aanvaarding volledig overeenstemt met het aanbod en/of de Opdrachtnemer schriftelijk of door met de uitvoering te beginnen kenbaar maakt een opdracht te aanvaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 6:223, lid 2 en 6:225, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
5.2 Indien de opdrachtnemer binnen 5 dagen na de aanvaarding door de Opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, (onder opgave van redenen), komt er geen overeenkomst tot stand.
5.3 Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging van de zijde van de Opdrachtnemer is uitgegaan en er toch uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op het door de Opdrachtnemer verstrekte geleidebiljet, c.q. de al dan niet digitale
chauffeursbon en deze algemene voorwaarden.

6. Duur en opzegging
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor de duur van 48 maanden, en bij ondergrondse inzameling (semi-, en ondergrondse containers) voor een periode van 72 maanden. Na ommekomst van deze periode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde duur als deze overeenkomst is afgesloten.
6.2 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, middels een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
6.3 Bij verhuizing van opdrachtgever, binnen het verzorgingsgebied van opdrachtnemer, blijft de overeenkomst van toepassing en zal de dienstverlening onverminderd worden gecontinueerd, op de nieuwe locatie.
6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de duur van de overeenkomst, vergelijkbare overeenkomsten, voor dezelfde afvalstoffen, materialen en/of dienstverleningen als genoemd in de overeenkomst, met derden aan te gaan.
6.5 In geval van overtreding van Artikel 6.4 opgenomen verbod verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst, opeisbare boete gelijk aan 8% van de in de 12 maanden voorafgaand aan de overtreding door opdrachtgever uit hoofde van de litigieuze overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van € 300,00. Daarnaast blijft deze overeenkomst geldig tot einddatum mits opgezegd conform de in Artikel 6.2 omschreven handelwijze.

7. Prijs
7.1 Prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting, exclusief 4,5% milieutoeslag en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.
7.2 Indien op verzoek van de Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden van de opdrachtnemer moeten worden overschreden, is de Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen.
7.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten, mutatiekosten en wachttijden onverkort door te belasten aan opdrachtgever.
7.4 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde de bevoegdheid om kostenstijgingen, inclusief omzetbelasting indien van toepassing, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod c.q. de totstandkoming van de overeenkomst direct en volledig door te berekenen aan de Opdrachtgever, ongeacht de reden daarvan.
7.5 Voorts heeft de Opdrachtnemer de bevoegdheid de prijs jaarlijks te indexeren op grond van het CBS-indexcijfer voor de gezinnen of een andere tussen partijen overeengekomen indexering.
7.6 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Meerwerk
8.1 Van meerwerk is onder meer sprake, indien:
8.1a de Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst en de Opdrachtnemer van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid;
8.1b de Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van de Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst; op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften; op grond van nietnakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en de Opdrachtnemer van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
8.2 Meerwerk zal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Uitvoering van de werkzaamheden
9.1 Iedere termijn waarbinnen de Opdrachtnemer een prestatie dient te verrichten geldt nimmer als fatale termijn
9.2 De Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
9.3 In geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel onderaanneming plaatsvindt, blijft de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de werkzaamheden.
9.4 De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle gegevens verschaffen, die de Opdrachtnemer naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst.
9.5 De Opdrachtgever staat ervoor in dat zaken van hem waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn.
9.6 De Opdrachtgever dient terzake de door hem aan de Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden de vanwege de overheid en/of de Opdrachtnemer geldende arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

10. Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van eventuele tegenvorderingen aan opdrachtnemer, korting of opschorting van zijn betalingsverplichting.
10.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever verplicht over het opeisbare bedrag de wettelijke rente te betalen. De Opdrachtnemer is vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij opschorting van de uitvoering blijft de opdrachtgever gehouden om de op dat moment vigerende abonnementstarieven onverkort binnen de gestelde termijn te blijven voldoen.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.4 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de Opdrachtgever te verlangen voordat tot uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst wordt overgegaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van de schade, kosten en interesten, die hij dientengevolge lijdt.
10.5 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15%van het verschuldigde bedrag, of indien de werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijke kosten.

11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
11.2 Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer zullen mede zijn begrepen:
overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van de Opdrachtnemer en/of derden waarop de Opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer, dan wel in het bedrijf van de Opdrachtnemers toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop de Opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.
11.3 De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer de overeenkomst had moeten nakomen.
11.4 Tijdens overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer worden de leverings- en andere verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen, zijn zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de Opdrachtgever van voornoemde bevoegdheid gebruik maakt, is hij verplicht de afvalstoffen terug te nemen. Dit zal geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.5 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor de Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer of van personen waarvoor Opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Tevens is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (=huurtermijn van 1 maand) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. Wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
12.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van het eerste lid, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
12.3 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de be- of verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval aan de Opdrachtgever worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.
12.4 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de Opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van de Opdrachtnemer.
12.5 Indien en voor zover op grond van de tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst enigerlei aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer moet worden aangenomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de Opdrachtnemer dekking wordt verleend door de verzekeringspolis die de Opdrachtnemer heeft met haar verzekeringsmaatschappij. Voor zover de schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, is de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot de waarde van de factuur in verband waarmee de schade is ontstaan.

13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
13.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van de Opdrachtnemer en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gegeven.
13.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van het in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 van deze voorwaarden aanbieden van afvalstoffen.
13.3 Indien als gevolg van onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving als bedoeld in artikel 3.1. van de aard, de eigenschappen en de samenstelling, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
13.4 Indien de Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen door de Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking worden toegezonden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden, is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer terzake te vrijwaren.
13.5 Het inzamelmiddel komt voor risico van Opdrachtgever, vanaf het moment dat het inzamelmiddel door de Opdrachtnemer gelost is tot op het moment dat Opdrachtnemer het inzamelmiddel geladen heeft. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden welke ontstaan zijn in de periode welke ligt tussen het lossen en het laden van het inzamelmiddel. Alle schades, ontstaan tijdens het in opdracht van opdrachtgever, aan- en afrijden, het lossen, legen en/of afvoeren van het inzamelmiddel of de te transporteren goederen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
13.6 De Opdrachtgever is gedurende de periode dat het inzamelmiddel tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen brandschade, vernieling, diefstal, graffiti en vervulling, ontstaan aan het inzamelmiddel. De inzamelmiddelen dienen door opdrachtgever deugdelijk verzekerd te zijn tegen diefstal, verduistering, brand en beschadiging. Verlies of schade dienen binnen 24 uur schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten en bijkomende kosten ter vervanging of reparatie van het beschadigde of vervreemde eigendom van opdrachtnemer aan opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever zal deze factuur binnen 14 dagen onverkort aan opdrachtnemer betalen.

14. Ontbinding
14.1 Elk van de partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien deze (andere) partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, dan wel zijn bedrijf liquideert, of op een substantieel gedeelte van zijn vermogen beslag wordt gelegd.
14.2 De Opdrachtnemer is voorts bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever, na ingebrekestelling, nalatig blijft om aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer te voldoen.
14.3 De Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtnemer, na ingebrekestelling, waarbij aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn van tenminste 14 dagen wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, daarmee nalatig blijft.
14.4 Indien een situatie als bedoeld in lid 1 of 2 zich aan de zijde van de Opdrachtgever voordat, is iedere vordering die de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever heeft of zal hebben, direct en volledig opeisbaar.
14.5 Na beëindiging van een overeenkomst is opdrachtnemer worden de standaard tarieven voor het ophalen en reinigen per rolcontainer in rekening gebracht aan opdrachtgever. Voor het uitgraven én reinigen van een semiondergrondse containers worden standaard tarieven (exclusief het aanvullen van grond en exclusief bestratingswerkzaamheden) in rekening gebracht.

15. Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

16. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn is Nederlands recht van toepassing.

17. Forumkeuze
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde, Nederlandse rechtbank regio Nijmegen/Arnhem, tenzij partijen overeenkomen het geschil aan arbitrage of bindend advies te onderwerpen.

HOOFDSTUK II OPERATIONELE BEPALINGEN

18. Het afvoeren en in ontvangstneming
18.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk door middel van de bijgevoegde acceptatievoorwaarden van de be- of verwerken mede, welke afvalstoffen conform deze overeenkomst aangeboden mogen worden. Indien de acceptatievoorwaarden wijzigen zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. De acceptatievoorwaarden van de beof verwerken worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De Opdrachtnemer neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie. Vanaf het moment van acceptatie zijn de afvalstoffen het eigendom van de Opdrachtnemer en komen voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden. Indien de Opdrachtnemer de overeenkomst op de voet van het bepaalde in artikel 18.7 ontbindt, wordt de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht niet te hebben plaatsgevonden.
18.2 Het staat de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de categorieën van afvalstoffen welke niet mogen worden aangeboden. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever schriftelijk van deze wijziging in kennis, welk geschrift in de plaats treedt van het in het eerst lid bedoelde geschrift. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na verzending van deze wijzigingen.
18.3 Indien de prijs op basis van het gewicht wordt bepaald, bepaalt de Opdrachtnemer het gewicht met behulp van geijkte en/of met wettelijke voorschriften in overeenstemming zijnde middelen. De Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever op diens verzoek de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Bij inzameling middels rolcontainers is de opdrachtnemer gerechtigd om de geladen kilogrammen welke boven het soortelijk gewicht van 100 kg/M3 uitkomen na te berekenen.
18.4 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van een inzamelmiddel of verpakkingsmateriaal. Desgewenst kan de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij lediging, afvoer of vervanging opgave doet van de samenstelling van de inhoud van het inzamelmiddel.
18.5 De Opdrachtnemer kan niet verplicht worden tot het in ontvangst nemen van meer of andere afvalstoffen en/of het uitvoeren van andere of meer werkzaamheden, dan tussen partijen is overeengekomen.
18.6 De opdrachtnemer heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtgever te ontbinden: de hoeveelheid van de afvalstoffen afwijkt van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst werd bepaald; de samenstelling van de afvalstoffen afwijkt van de omschrijving als bedoeld in artikel 3.1 dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in artikel 3.2; niet is voldaan aan wettelijke voorschriften betreffende transport, etikettering, verpakking of dergelijke. De opdrachtgever is verplicht de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van de Opdrachtnemer terug te nemen, tenzij partijen een nieuwe overeenkomst sluiten over de afvalstoffen (zie artikel 18.7). Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Bovendien is de Opdrachtgever in geval van ontbinding als voorzien in dit artikel verplicht de door de Opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
18.7 De Opdrachtnemer kan ter zake van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuw aanbod doen, doch is daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft wordt geacht pas op de Opdrachtnemer over te gaan, zodra de gewijzigde of vervangende overeenkomst tot stand is gekomen. Artikel 5 is van toepassing op de totstandkoming van de gewijzigde of vervangende overeenkomst.

19. Transport, verpakking, etikettering
19.1 De opdrachtgever zal zich houden aan de aanwijzingen van de Opdrachtnemer inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden. In geval van een overeenkomst tot het inzamelen van afvalstoffen geschiedt het transport van de afvalstoffen voor rekening van de Opdrachtgever, wanneer het transport door of in opdracht van de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Het transportrisico wordt gedragen door de Opdrachtnemer. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen overeengekomen wijze. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verpakkingen van de te vervoeren afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke vereiste gegevens op verpakkingen en in vervoersdocumenten worden vermeld. Het transport vindt eerst plaats nadat de Opdrachtgever deze verplichtingen is nagekomen.
19.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verpakkingen van de afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoen. De verpakkingen worden het eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de Opdrachtnemer inzamelmiddelen en/of andere verpakkingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor beschadigingen of verlies daarvan. De Opdrachtgever meldt beschadigingenof verlies onverwijld aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever mag de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde inzamelmiddelen en/of andere verpakkingsmiddelen slechts gebruiken voor het verzamelen en bewaren van de afvalstoffen waarop de overeenkomst met de Opdrachtnemer betrekking heeft.
19.3 De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever betreedt het terrein van de Opdrachtnemer op eigen risico. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer.

20. Toepasselijke overige voorwaarden
20.1 Naast de onderhavige algemene voorwaarden, gelden de laatste versies van onderstaande (algemene) voorwaarden:

AVC:
Algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg; Acceptatie- casu quo aanleveringsvoorwaarden van de Opdrachtnemer. Bij wijziging van deze voorwaarden zullen partijen zich steeds aan de meest recente versie daarvan conformeren.